Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Jeka Industriële Efficiency B.V. zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met JEKA.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen JEKA en de afnemer.
1.3 Met het aanvaarden van een aanbod danwel het doen van een bestelling accepteert de afnemer de algemene voorwaarden van JEKA.
1.4 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Identiteit

Jeka Industriële Efficiency B.V.
Zilverwerf 23
6641TC Beuningen
Nederland

Verkoop:
Tel: (+31) (0)24-3523521
E-mail: sales@jekashop.com

Klachten:
Tel: (+31) (0)24-3523525
E-mail: complaint@jekashop.com

KvK-nummer: 10036086
BTW-nummer: NL009901012B01

3. Aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als JEKA gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden JEKA niet.
3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
3.4 Er geldt geen minimum ordergrootte.
3.5 Er zijn wisselende, tijdelijke kortingsacties binnen JekaShop actief ('Aanbiedingen').
3.6 Jeka kan op ieder haar geschikt moment prijsaanpassingen doen. Iedere offerte gemaakt voorafgaande aan een prijswijziging wordt gerespecteerd binnen de in het voorstel gestelde geldigheidstermijn.

4. Overeenkomsten

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt JEKA onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft JEKA passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. 

5. Herroepingsrecht

5.1 Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de afnemer.
5.2 Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan JEKA retourneren, conform de door JEKA verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.3 Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
5.4 Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal JEKA dit bedrag exclusief verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

6. Prijzen

6.1 Alle aanbiedingen van JEKA zijn vrijblijvend en JEKA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen in de JekaShop te wijzigen.
6.2 Voor Nederland geldt: alle prijzen in de JekaShop worden weergegeven in euro's zowel inclusief BTW als exclusief BTW. Het eindtotaal in de winkelwagen is in Nederland altijd inclusief BTW.
Voor landen in de Europese Unie geldt: de prijzen in de JekaShop zijn exclusief BTW, waarbij alleen besteld kan worden met een geldig BTW-nummer.
Voor Noorwegen, Zwitserland en de Verenigde Staten geldt: BTW is hier niet van toepassing, met uitzondering van de staat Californië.
6.3 Verzendkosten en eventuele administratiekosten worden apart in rekening gebracht, in de winkelwagen. 

7. Betalingen 

7.1 Betalingen dienen te geschieden via iDeal (Nederland), PayPal, Sofort Banking, Mister Cash (België) of creditcard, maar kunnen ook op rekening.
7.2 De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan JEKA te melden.
7.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft JEKA behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

8. Conformiteit en Garantie 

8.1 JEKA staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties. De garantietermijn bedraagt 24 maanden, ingaande dag van verzending. JEKA heeft de keuze de gebrekkige zaken te vervangen, te repareren, dan wel terug te nemen tegen creditering. Verzending van zaken ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan vindt plaats voor rekening en risico van afnemer, en na voorafgaand overleg met JEKA.

9. Levering 

9.1 De door JEKA opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden.
9.2 De levering van de producten geschiedt na ontvangst van de betaling, wanneer de producten gereed zijn voor verzending. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

10. Overig

10.1 JEKA zal ten alle tijden uw privacy in acht nemen en de aan de Jeka database toevertrouwde gegevens niet aan derden verstrekken tenzij de klant hier schriftelijk mee in heeft gestemd.
10.2 Het met de bestelling meegestuurde IP-adres zal incidenteel, maximaal 1x per maand, voor gerichte bedrijfsrelevante informatie aan de besteller door JEKA worden gebruikt.
10.3 In geval van in den minne onoverkomelijke geschillen is het Nederlands recht van toepassing.